Incidentenmeldsysteem

 

Een gebruiksvriendelijk meldportaal en een uitgebouwd opvolgsysteem zijn onontbeerlijk om incidenten zo veel als mogelijk te vermijden en zo goed als mogelijk op te volgen.

De uitgebreide rapportage- en statistiekenmodule laat toe om op het niveau van de infrastructuur, de organisatie en het beleid de gewenst adequate maatregelen te nemen.

Het incidentenmeldsysteem kent een sterke integratie met het zorgdossier. Zo stroomt de belangrijke informatie automatisch door naar het zorgdossier van de patiënt.

Algemeen

Veiligheid is een kernaspect van kwaliteitsvolle zorg waar de patiënt namens de wet op de patiëntenrechten recht op heeft. Ondanks de inspanningen die zorgverleners en -instellingen leveren om de patiëntveiligheid te garanderen, loopt er toch af en toe iets mis. Doorheen zijn zorgproces kan de patiënt te maken krijgen met onvoorziene complicaties, ziekenhuisinfecties, een incident, agressie, medicatiefouten, …

Patiëntveiligheid heeft betrekking op het trachten te voorkomen of beperken van allerhande incidenten. Naast de patiënt wordt ook de zorgverlener geregeld geconfronteerd met allerhande incidenten die zijn veiligheid en gezondheid in het gedrag kunnen brengen.

Een gebruiksvriendelijk meldportaal en een uitgebouwd incidenten-opvolgsysteem is dan ook onontbeerlijk binnen het streven van iedere actor in de gezondheidszorg om incidenten zo veel als mogelijk te vermijden en zo goed als mogelijk te kunnen opvolgen. Dit om zowel op het niveau van de infrastructuur, de organisatie als het beleid de gewenste adequate maatregelen te nemen.

Meldportaal

Het incidentenmeldsysteem bevat een gebruiksvriendelijk meldportaal dat toegankelijk is voor iedere medewerker binnen uw organisatie. Door zijn dynamische opbouw heeft u als organisatie de mogelijkheid om een wizard uit te bouwen die afhankelijk is van het soort incident. Het portaal laat toe om incidenten en/of bijna-incidenten al dan niet anoniem te melden.

Niet alleen patiëntgebonden incidenten, maar ook incidenten die betrekking hebben op uw medewerkers en de bezoekers van uw voorziening kunnen op eenvoudige wijze via het portaal gemeld worden.

Na het melden van het incident binnen het meldportaal vertrekken de nodige signalen naar de gewenste medewerkers binnen uw organisatie. Dit om een correcte opvolging aan het incident te kunnen geven en adequate maatregelen te kunnen nemen. Indien relevant en gewenst is ook de nodige weerslag terug te vinden binnen het zorgdossier van de bij het incident betrokken patiënten.

Opvolgsysteem

De door uw medewerkers gemelde incidenten worden overzichtelijk weergegeven binnen het incidentenopvolgsysteem. Binnen het opvolgsysteem krijgen de medewerkers die het incident dienen op te volgen, het gemelde incident te zien en kunnen ze de nodige opvolgacties noteren. Bovendien kunnen ze het incident, in functie van o.a. de correctheid van de melding, bijsturen met behoudt van het origineel gemelde incident.

Binnen het opvolgsysteem kunnen aan elkaar gerelateerde incidenten gelinkt worden. Zo kan voor meerdere incidenten éénzelfde opvolging genoteerd worden. Ook hier is een sterk geïntegreerde sturing door middel van signaalfuncties (taken/mails) voorzien.

Aan ieder onderdeel van het gemelde incident wordt automatisch ook de taxonomie cfr. de WHO-klassificatie gekoppeld. Dit maakt o.a. het automatisch exporteren naar de overheid mogelijk.

Dynamische statistieken en exportmogelijkheden

De dynamische statistiekenmodule laat toe om door middel van een eenvoudige interface de nodige statistische informatie uit het incidentenmeldsysteem te halen. Op basis van een bibliotheek aan parameters die betrekking hebben op het incident, de patiënt, uw medewerkers of uw organisatie kan u de nodige resultaten exporteren om zo verder te verwerken in functie van interne en/of externe verslagen en rapportering.

De dynamische statistiekenmodule bevat tevens een exportfunctie om het XML-bestand dat nodig is voor de FOD Volksgezondheid automatisch samen te stellen.

Klantenverhalen

Onze referenties

Onze partners voor incidentenmeldsysteem

© 2019 Obasi - All Rights Reserved | Site designed by Cre@ctiv