Medicatiebeheer

 

Snel en eenvoudig medicatie voorschrijven en kunnen toedienen aan je patiënten. Dat is de doelstelling van de module medicatiebeheer.

Software voor artsen, verpleging en apotheek wordt samengebracht om de opvolging van medicatie voor de patiënt te optimaliseren.

Algemeen

Snel en eenvoudig medicatie voorschrijven en kunnen toedienen aan je patiënten. Dat is de doelstelling van de module medicatiebeheer.

Software voor artsen, verpleging en apotheek wordt samengebracht om de opvolging van medicatie voor de patiënt te optimaliseren. Dankzij de integratie binnen het patiëntendossier zijn alle aandachtspunten, dagdagelijkse observaties en andere relevante informatie steeds opvraagbaar voor de artsen en verpleging

Voor artsen : Op een eenvoudige manier kan je medicatie voorschrijven én opvolgen. Met het medicatieoverzicht kan je alle lopende en historische medicatie van je patiënt raadplegen. Een voorschrift kan snel gewijzigd, gestopt of tijdelijk onderbroken worden. De therapietrouwheid zie je in een oogopslag op het medicatieplan.

Voor verpleging : Via het medicatieplan heb je steeds een actueel overzicht van de toe te dienen medicatie van een patiënt. Klaarzetten, nakijken en toedienen van de medicatie worden overzichtelijk weergegeven. Op het medicatiedashboard heb je steeds een overzicht van nieuwe of gestopte medicatie, medicatie die buiten de vaste rondes vallen en depotmedicatie.

Voor apotheek : beheer zelf welke medicatie er bedeeld mag worden in je instelling. Via het distributievoorstel krijg je snel een overzicht van de medicatie die naar de afdelingen en patiënten moet gezonden worden. Bovendien kan je retourmedicatie en attesten opvolgen.

Voor artsen: het elektronische voorschrift

De arts kan elektronische voorschriften aanmaken voor gewone voorschriften, maar ook voor af/opbouw en repetitieve schema’s, perfusies en indien nodig medicatie. Het geneesmiddel kan op een eenvoudige manier gekozen worden uit het formularium binnen je instelling. Ook een magistrale bereiding kan je eenvoudig samenstellen. Bepaal wanneer het voorschrift start en moet stoppen en welke posologie (dagelijks, wekelijks, om de andere dag, …) nodig is.

Binnen je instelling zijn er tot 6 vaste medicatierondes in het programma voorzien. Per tijdstip kan je de dosis ingeven. Moet er medicatie op andere tijdstippen gegeven worden, dan is dat geen probleem want je kan makkelijk extra tijdstippen toevoegen. Voor indien nodig medicatie volstaat om de maximale dosis per dag en het interval tussen 2 toedieningen in te geven.
Door gebruik te maken van de eHealth timestamping is het voorschrift ook onmiddellijk digitaal getekend.

Binnen het elektronisch voorschrift gebeuren er veel controles en kan je meldingen krijgen als je dubbele medicatie voorschrijft (op atc-klasse), interactie met andere geneesmiddelen en contra-geïndiceerde medicatie (bijvoorbeeld een overgevoeligheid aan penicilline). Hiervoor wordt gebruik gemaakt van de Delphi databank van APB.

Op het medicatieoverzicht heeft een arts steeds een overzicht van de actuele en toekomstige medicatie van een patiënt. De medicatiegeschiedenis kan makkelijk opgevraagd worden, net zoals medicatie binnen een atc-klasse of een bepaalde periode.

Voor verpleging: klaarzetten en toedienen van medicatie

Het medicatieplan geeft verpleging een actueel overzicht van de voorgeschreven medicatie voor een patiënt. Hierbij kan je ook snel naar het verleden of naar de toekomst kijken. Op het plan zie je makkelijk wel medicatie reeds werd klaargezet of toegediend en voor welke medicatie er nog niets werd gedaan.

Het is mogelijk om elke actie zoals klaarzetten, nakijken, toedienen en meegeven van medicatie digitaal af te laten tekenen door de verpleegkundige.

Medicatie klaarzetten kan voor meerdere momenten of dagen tegelijk. Vaak zet de nachtverpleegkundige de medicatie reeds klaar voor de volgende dag. Hierbij wordt er steeds rekening gehouden met de aan- of afwezigheid van de patiënt. Uiteraard hoeft niet alles op voorhand klaargezet te worden. Koelkastmedicatie of inspuitingen bijvoorbeeld worden pas weergegeven als je klaarzet voor 1 toedieningsmoment.
Vlak voor het toedienen kan de medicatie nog als nagekeken worden geregistreerd. Het toedienen gebeurt steeds voor 1 toedieningsmoment.

Bij het registreren van indien nodig medicatie of een extra toediening bestaat de mogelijkheid om de arts hiervan op de hoogte te brengen via een taak in zijn agenda. Bovendien is het mogelijk om deze toedieningen automatisch op te nemen in de dagdagelijkse observaties binnen het patiëntendossier.

Medicatie buiten de vaste momenten kan eenvoudig opgevolgd worden via het medicatiedashboard. Je krijgt een overzicht van de medicatie die in de volgende uren moet toegediend worden en van de medicatie die reeds had moeten toegediend worden. Bovendien heb je steeds een overzicht van nieuwe of gestopte medicatie en depotmedicatie.

Voor apotheek

Er kan een eigen geneesmiddelenbibliotheek/formularium worden opgebouwd volgens de MFC-afspraken. Deze kan ook gekoppeld worden aan APB. Door deze koppeling is het mogelijk om de medicatie en de toedieningen correct te facturen. Bovendien wordt het eenvoudig om medicatie te bestellen bij je leverancier dankzij de koppeling met aankoopbeheer. Op vergelijkbare wijze kan er ook een grondstoffenbibliotheek opgebouwd worden.

Vanuit de apotheek kan de medicatie gedistribueerd worden naar de patiënten van de verschillende afdelingen. Aan de hand van de voorschriften en de posologie wordt het verbruik berekend voor de te leveren periode. Bovendien wordt er rekening gehouden met de nog aanwezige voorraad bij de patiënt.

Het is ook mogelijk om medicatie te bestellen bij een externe apotheek. Op uniforme wijze kan via het Homelink protocol medicatie besteld worden zodat een koppeling met externe apotheken eenvoudig kan gebeuren.

Bij elke distributie of teruggave van medicatie wordt het verdovingsregister automatisch opgebouwd. Ook het beheer van attesten, wat noodzakelijk is voor een correcte facturatie, is eenvoudig op te volgen net zoals het beheer van de spoedkasten.

Opvolging en controle

De toepassing voorziet een aantal lijsten zodat medicatie die niet werd geregistreerd als toegediend onder de aandacht te brengen. Deze lijsten kunnen ook via email aan de afdeling of verantwoordelijke doorgestuurd worden.

Ook bij het klaarzetten of het nazicht kan verpleging attent worden gemaakt op deze, mogelijks vergeten, medicatie.

Daarnaast zijn er nog verschillende lijsten beschikbaar om bijvoorbeeld medicatie buiten de vaste medicatierondes op te volgen, een overzicht van de toegediende medicatie, een medicatieschema, …

Uiteraard is deze informatie ook in de toepassing zelf op te vragen. Zo geeft het medicatiedashboard steeds een actueel overzicht van de nieuwe en gewijzigde voorschriften, de toe te dienen medicatie buiten de vaste medicatierondes en de gemiste depotmedicatie.

Om problemen op te vangen bij elektriciteitspannes wordt elke nacht een noodpdf aangemaakt van alle lopende voorschriften en op een aparte machine geplaatst.

Integratie met het patiëntendossier

Het medicatiebeheer is volledig geïntegreerd binnen het patiëntendossier. Dit wil zeggen dat alle regels met betrekking tot de toegang tot de patiëntgegevens en medicatie uit het patiëntendossier ook hier gelden. Zowel artsen als verpleging kunnen enkel de medicatie zien voor de patiënten van hun afdeling of leefgroep.

Door de sterke integratie kunnen ook de aandachtspunten, de dagdagelijkse observaties en andere informatie die relevant kunnen zijn voor arts en verpleging getoond worden.

Klantenverhalen

Onze referenties

Onze partners voor medicatiebeheer

© 2019 Obasi - All Rights Reserved | Site designed by Cre@ctiv