Zorgdossier

 

Het zorgdossier bevat alle administratieve en klinische patiëntengegevens die nodig zijn voor de continuïteit van de zorg voor de patiënt met respect voor zijn privacy en rechten én binnen de therapeutische relatie tussen de patiënt en zijn zorgverleners.

Binnen het kader van de vermaatschappelijking van de zorg fungeert het zorgdossier steeds meer als een netwerkdossier.

Het zorgdossier is een instrument voor (regionale) geïntegreerde zorg waarbij het zorgtraject van de patiënt het uitgangspunt is.

Binnen het zorgdossier staat de patiënt centraal. Alles draait om de patiënt die de juiste zorg aangeboden krijgt en waarop alles is geënt.

Door zijn modulaire opbouw en sterk uitgebouwde parameterisatie-mogelijkheden biedt het zorgdossier een allesomvattende oplossing voor alle actoren: de patiënt zelf, zijn context, professionele zorgverstrekkers en actoren, …

Algemeen

Het zorgdossier vormt, samen met het medicatiebeheer, steeds meer het ‘hart’ binnen een ziekenhuisinformatiesysteem (ZIS). Het is een instrument voor (regionale) geïntegreerde zorg, waarbij het zorgtraject van de patiënt het uitgangspunt is. Binnen het zorgdossier staat de patiënt centraal. Alles draait om de patiënt die de juiste zorg aangeboden krijgt en waarop alles is geënt.

Het zorgdossier bevat alle administratieve en klinische patiëntengegevens die nodig zijn voor de continuïteit van de zorg voor de patiënt met respect voor zijn privacy en rechten én binnen de therapeutische relatie tussen de patiënt en zijn zorgverleners.

Door zijn modulaire opbouw en sterk uitgebouwde parameterisatie-mogelijkheden biedt het zorgdossier een allesomvattende oplossing voor alle actoren: de patiënt zelf, zijn context, professionele zorgverstrekkers en actoren, …
Dat maakt het zorgdossier tot een netwerkdossier dat de continuïteit van de zorg voor de patiënt ondersteunt binnen het volledige zorgnetwerk van de patiënt.

Zorgdossier als “core”

Het zorgdossier is een onmisbaar instrument in functie van de coördinatie en de continuïteit van de zorg en is in die mate opgebouwd dat het ondersteunend is om aan de regelgeving te kunnen beantwoorden.

Het zorgdossier integreert de gegevens van alle bij de zorg betrokken actoren, ondersteunt de klinische/zorg processen en maakt de resultaten zichtbaar. Het ondersteunt de dagelijkse werking op medisch-psychiatrisch, somatisch, verpleegkundig en (psycho) therapeutisch vlak en maakt zorgtrajecten zichtbaar. Verder ondersteunt het dossier de interdisciplinaire zorgplanning en workflow (procesgestuurd). Ook het disciplinair/interdisciplinair systematisch handelen (probleem – doelstelling – actie – evaluatie) is onderdeel van het zorgdossier.

Het zorgdossier ondersteunt de (algemene) zorgorganisatie en facturatie en ondersteunt de intermurale en transmurale zorgcommunicatie binnen het netwerk van zorgverleners van de patiënt. Het zorgdossier faciliteert hieromtrent ook elektronische communicatiesystemen zoals Medimail, Unified messeging/Hector en de connectie met het Hub-/Metahubsysteem (Integratie CoZo).

Het zorgdossier ondersteunt het beleid. Er is een integratie van dossiergegevens en beleidsgegevens (MPG, gedwongen opname, dwangregistraties, …). De database kan bevraagd worden in functie van statistische gegevens (o.a. voor indicatoren, …), gegevens voor de diverse overheden (MPG, gedwongen opnames, QIP,…), voor het eigen therapeutisch beleid, kwaliteitsbeleid, jaarverslagen, … alsook voor outcome-onderzoek.

Het zorgdossier is een juridisch bewijsmiddel. De patiëntgegevens zijn en blijven transparant raadpleegbaar. De gegevens worden bewaard en kunnen opgevraagd worden conform de vereiste juridische termijnen. Het raadplegen, wijzigen en verwijderen van gegevens is beveiligd en de nodige logging hieromtrent is voorzien. De vereiste terminologie, nomenclatuur,…wordt gehanteerd.

Kwaliteitscriteria voor het zorgdossier

Het zorgdossier is bedrijfszeker, stabiel en performant. Een performant zorgdossier is noodzakelijk om van een goed dossier te kunnen spreken. Het streven naar een goede van performantie is dan ook een dagelijkse bekommernis bij het verder ontwikkelen van het zorgdossier.

Het zorgdossier is beveiligd en wordt gelogd. Een hoog niveau van bescherming van de gegevens (privacy) van de patiënt en geautoriseerde gebruikers toegang tot patiënten(groepen) op basis van de gekoppelde disciplines/rollen is voorzien. Het zorgdossier voorziet in de volledige beveiliging van de gegevens en dit zowel horizontaal als verticaal. Op verschillende niveaus is logging ingebouwd die afhankelijk is van het “soort” informatie. Deze logging is transparant raadpleegbaar door de instelling zelf en beantwoordt aan de regelgeving terzake.

Het zorgdossier is een coherent en consistent geheel. Door het aanbieden van een logische en eenvoudige structuur. Het opbouwen van de verschillende modules op dezelfde manier zorgt voor éénzelfde look-and-feel doorheen de ganse software. Bovendien is er een grote wisselwerking tussen de waaier aan softwaremodules. Er is een sterke integratie tussen  zowel de administratieve, financiële als de medische, verpleegkundige als paramedische softwaremodules.

Het zorgdossier biedt de nodige flexibiliteit aan de voorzieningen. Het kan in hoge mate aangepast worden aan de individuele noden van de voorzieningen en geeft hieromtrent maximale autonomie aan de voorzieningen. Hierdoor kan de eigen visie van de organisatie op het zorgdossier gestalte krijgen (vb. empoweren patiënt) en is het parameteriseren van het zorgdossier aan de voorziening specifieke processen mogelijk.

Het zorgdossier ondersteunt de patiënt en is het “dossier van de patiënt”. Via het patiëntenportaal kan een patiënt zijn dossier raadplegen. De patiënt kan tevens gegevens of documenten aan zijn dossier toevoegen.

Het zorgdossier maakt rapportering mogelijk op verschillende niveaus. Dit zowel op niveau van de patiënt, patiëntengroepen, werkings- of gebruikersniveau en op beleidsniveau.

Het zorgdossier gebruikt in de mate van het mogelijke terminologiestandaarden. In functie van de samenwerking tussen de  diverse voorzieningen en waar mogelijk anticiperend werkend op (regionale)  geïntegreerde zorg, worden terminologiestandaarden zoveel als mogelijk geïntegreerd.

Het zorgdossier is gebruiksvriendelijk. We streven er steeds naar om de gebruikersinterface modern, eenvoudig en intuïtief te maken. De interface dient de gebruiker te ondersteunen met een minimaal gebruik van functietoetsen. Uniformiteit in de werking van de diverse modules, eenvoud in het raadplegen en schrijven van gegevens en het aantal klikken tot een minimaal beperken maken het zorgdossier gebruiksvriendelijk voor alle zorgverleners

Het zorgdossier evolueert mee met de technische ontwikkelingen. Locatie onafhankelijke toegang is een must geworden in de steeds mobieler worden zorgsector. Via onze EOS webomgeving is het zorgdossier zowel intramuraal als extramuraal beschikbaar. Verder worden relevante soft- en hardware evoluties (spraaktechnologie, mobiele toepassingen, digitale handtekening, nieuwe devices (chromebook, tablet,…) op de voet gevolgd.

Onze werking

Onze werking is gebaseerd op een intense samenwerking met onze gebruikers. Onze software wordt ontwikkeld in functie van de noden die leven bij de gebruikers van het zorgdossier.

Op basis van een jaarlijkse rondvraag, de dagelijkse vragen en noden, wettelijke wijzigingen, eisen van diverse overheden en verwachtingen op beleidsniveau van de verschillende organisaties wordt door een overkoepelende werkgroep het beleid en de planningslijnen uitgezet.

De werkgroep zorgdossier bestaat enerzijds uit deskundigen die binnen hun instelling actief betrokken zijn bij het zorgdossier en anderzijds uit een aantal projectverantwoordelijken van Obasi.

De werkgroep toets het beleid en de planning ook steeds af tegenover de hem toegekende opdrachtverklaring. De eigen visietekst, de toekomstvisie en het communicatiecharter vormen eveneens een belangrijke leidraad binnen deze werking.

Het streven naar een uniform en gestandaardiseerd pakket met ruimte voor de individuele noden van de instellingen en met oog voor de toekomst, het waken over de kwaliteit van het zorgdossier en het verzorgen van kwalitatieve communicatie vormen de hoofdopdrachten van de werkgroep

De op maat van de sector ontwikkelde modules zorgen ervoor dat de expertise van de verschillende instellingen die met het zorgdossier werken over de instellingen heen gedeeld wordt. Het samenbrengen van de expertise van de verschillende zorginstellingen geeft een absolute meerwaarde aan onze software en zorgt voor een breed draagvlak.

Een greep uit de beschikbare modules

opnamegegevens › dossiergegevensontslaggegevensagenda

therapieschema’s › zorgplannen/- paden › parameterregistratie

correspondentiemodule › werkplannenteamsynthesesmedicatieoverzichtdiagnoses

somatisch luiksociaal luikwachtlijsten

rapportageafzonderings -/dwangregistratieregistratie gedwongen opnames

laboresultatentakenmodulegrafische werking › patiëntenportaal › …

Klantenverhalen

Onze referenties

Onze partners voor zorgdossier

© 2019 Obasi - All Rights Reserved | Site designed by Cre@ctiv